Uvjeti korištenja aplikacije Razvrstaj.me

Ovim uvjetima uređuje se odnos između Reinvent, obrt za računalne djelatnosti, sa sjedištem u Puli, na adresi Voltićeva ulica 6, OIB: 33100982891 (dalje u tekstu Reinvent), kao pružatelja usluga web portala Razvrstaj.me (dalje u tekstu: portal), te korisnika usluge (dalje u tekstu: korisnik).

Svaka fizička ili pravna osoba koja koristi usluge portala, prihvaća sva pravila i uvjete korištenja portala i pripadajućih usluga i servisa. Smatra se da je svaki korisnik koji posjećuje portal pročitao, razumio i prihvatio uvjete korištenja. Svoja pitanja vezana uz ove uvjete, korisnici mogu uputiti korisničkoj podršci putem linka za kontakt.

Promjene uvjeta korištenja

Reinvent zadržava pravo promjene uvjeta korištenja, kao i pravo izmjene svih servisa i sadržaja koji su dio portala, u bilo kojem trenutku. Izmjene uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave. Smatra se da je korisnik koji pristupa stranicama portala upoznat s aktualnim uvjetima korištenja, te da ih razumije i u potpunosti prihvaća. O izmjenama servisa i sadržaja na portalu korisnici se neće posebno obavještavati.

Usluge

Portal predstavlja platformu za savjetovanje u odvajanju korisnih kategorija otpada, te je prilagođen korisnicima sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Svaki korisnik može koristiti funkcije portala za pretraživanje i informiranje o ispravnim i propisanim načinima odlaganja pojedinih vrsta/kategorija otpada. Portal nije prilagođen potrebama i uvjetima svake pojedine jedinice lokalne samouprave, već daje generalan uvid u mogućnosti odlaganja pojedinih vrsta otpada uopće u Republici Hrvatskoj, prema za to važećim zakonima, propisima i uredbama. Portal pruža informacije o mogućnostima odlaganja različitih vrsta otpada, ali ne i informacije o dostupnosti različitih opcija odlaganja svake pojedine jedinice lokalne samouprave.

Međusobni odnosi

Portal predstavlja isključivo savjetodavnu platformu za svaki od mogućih načina korištenja te ne sudjeluje ni na koji način, a naročito ne kao treća ugovorna strana, u međusobnim odnosima korisnika te nadležne komunalne tvrtke na području bilo koje jedinice lokalne samouprave na teritoriju Republike Hrvatske, te se u skladu s navedenim odriče svake odgovornosti za eventualne neugodnosti ili štetu nastalu korištenjem portala.

Komunikacija prema korisničkoj podršci portala obavlja se isključivo putem sustava elektroničke pošte. Pružatelj usluga radi poboljšanja usluga na portalu i osiguranja da se funkcionalnosti istoga koriste u skladu s njegovom svrhom, ima pravo, ali nikako obavezu, obavještavati korisnike o izmjenama funkcionalnosti portala. Korisnik ima pravo uputiti elektroničku poštu sa prijedlogom nadopuna ili ispravaka stavki koje se koriste na samom portalu, a koju će pružatelj usluga razmotriti, i donijeti odluku o eventualnom uvrštavanju prijedloga ili izmjena. Pružatelj usluga sve prijedloge ili izmjene ni na koji način nije obavezan usvojiti niti implementirati kao dio bilo koje funkcionalnosti portala.

Korisnici

Na portalu Razvrstaj.me nema sustava registracije, te ga može koristiti svaki korisnik sa pristupom web sadržaju, korištenjem odgovarajućeg web preglednika.

Zaštita privatnosti i sigurnost osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih telefona i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ukoliko ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Reinvent ove podatke koristi u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu traženih informacija, kao i sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Reinvent se obvezuje da neće učiniti dostupnima vaše osobne podatke trećim stranama, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

Ograničenja upotrebe portala

Podaci iz portala i sve informacije proizašle upotrebom istoga, kao i eventualna daljnja distribucija ili objava dijelova portala, moguća je isključivo uz prethodnu suglasnost pružatelja usluge.

Nadležni sud

Svaki spor koji može proizaći iz korištenja usluga Razvrstaj.me portala, Reinvent i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti istoga, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Puli-Pola.