Krovni zakon Republike Hrvatske u pogledu gospodarenja otpadom je Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) koji jedinice lokalne samouprave obvezuje na odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, ali i na uspostavu (mobilnog) reciklažnog dvorišta.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) predviđa lokaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u svakom kućanstvu i na javnim površinama. Važnost odvojene predaje sastavnica komunalnog otpada u budućem razdoblju je u tome što će se naplata javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada vršiti prema količini predanog miješanog komunalnog otpada, odnosno prema količini onog otpada koji se ne može razvrstati (ostatni otpad).